Personuppgiftspolicy

Vi värnar om er integritet.

Åhlberg & Partners AB (org. nr 556957-0640) (nedan kallat ”ÅP”, ”vi”, ”oss”) värnar om våra kunders personliga integritet. ÅP kommer att behandla personuppgifter med anledning av till exempel redovisnings- eller revisionsarbete.

Vi har en policy för att visa dig, och reglera oss själva, hur vi avser behandla din personliga information och uppgifter.  Vi som personuppgiftsansvarig följer gällande dataskyddslagstiftning. För att du ska förstå hur vi arbetar och för att du ska känna dig trygg finns här en närmare beskrivning av vår hantering av personuppgifter. Har du frågor eller funderingar kring denna policy eller rörande hur vi hanterar dina personuppgifter så är du välkommen att höra av dig till oss. Skicka gärna ett mejl till info@ahlbergpartners.se så återkommer vi snarast till dig.

Varför vi behöver behandla dina personuppgifter:

a) För att utföra vårt uppdrag som uppdragstagare.

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas för ovan nämnda ändamål är bland annat. kontaktuppgifter som namn, adress, personnummer/samordningsnummer, telefon-nummer, e-postadress samt uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning. I samband med registrering av kunder kan vi även komma att behandla kopior av identitetshandlingar för de personer som företräder uppdragsgivaren, uppgift om ägande eller annat inflytande över uppdragsgivaren vad avser verklig huvudman och andra uppgifter som erfordras inom ramen för de kundkännedomsåtgärder som ska vidtas i enlighet med penningtvättslagen. Vidare kan registreringsbevis, identifieringskoder, användarnamn, kontaktuppgifter och de övriga uppgifter som lämnas till oss (gemensamt nedan ”Personuppgifterna”) komma att behandlas. Inom ramen för det uppdrag vi arbetar åt dig sparar vi vår kommunikation med er och eventuell motpart (till exempel Skatteverket eller Bolagsverket), utredningar, brev, e-post, minnesanteckningar, inlagor och övriga för uppdraget relevanta handlingar (gemensamt nedan ”Handlingarna”). Vi sparar normalt Personuppgifterna och Handlingarna i 10 år efter uppdragets slutförande, eller den tid som annars lagligen krävs av uppdragets natur. Denna behandling är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar oss, eller en inom byrån personvald revisor, som åtagit sig att utföra uppdraget.

b) För vår fakturering och redovisning samt ev. kontakt med myndigheter.

Vi använder här Personuppgifterna för vår fakturering, bokföring och i förekommande fall kontakt med Skattemyndighet eller annan myndighet inom ramen för våra lagliga skyldigheter. Handlingar för bokförings- och redovisningsändamål sparas normalt i 7 år från den dag de bokfördes.

c) För att göra jävskontroller.

Vi använder här Personuppgifterna för att jämföra dem med innehållet i vårt klient- och motpartsregister inom ramen för vår obligatoriska jävskontroll. Vi sparar normalt Personuppgifterna i 10 år efter uppdragets slutförande eller den tid som annars lagligen krävs av uppdragets natur.

d) För att hantera jobbansökningar.

Vi använder här Personuppgifterna för att utvärdera och jämföra de som söker arbete hos oss. CV och intresseanmälan ligger även i förekommande fall till grund för personliga intervjuer.  Vi utrangerar löpande personuppgifter från jobbansökningar för personer som inte anställs, i takt med meddelande om icke-anställning. För personer som anställs, eller medger att Handlingarna sparas, sparas uppgifterna normalt i 10 år efter anställningens upphörande eller medgivandet, eller den tid som annars lagligen krävs.

e) För att hantera sociala medier, nyhetsbrev, injudningar och annan information om oss.

Personuppgifterna kan användas för vår hantering och distribution av meddelanden om event, seminarier, nyheter eller våra nyhetsbrev. Du kan alltid närsomhelst avanmäla dig från våra utskick, eller på annat sätt meddela oss att du inte längre önskar vår information, samt önskar dina personuppgifter utraderade. Vi värnar om din integritet och kommer omedelbart att tillmötesgå din önskan, såvida att din önskan inte hindras av våra skyldigheter eller vår förmåga att utföra ett ev. uppdrag åt dig. Personuppgifterna kommer att sparas så länge tjänsterna är aktiva. Vi kommer omedelbart att förstöra dessa register när tjänsterna blir inaktiva eller vid din tidigare önskan därom.

f) För att tillvarata våra lagliga intressen.

Vi kan komma att använda Personuppgifterna för tillvaratagande av våra rättigheter, såsom exempelvis att försvara oss mot krav som eventuellt reses mot oss. Uppgifterna sparas endast så länge det behövs för att vi ska kunna ta till vara våra rättigheter.

g) För vår administration och rutiner.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med de företag som hanterar våra IT-system eller levererar tjänster åt oss. Detta sker i den utsträckning det erfordras för en effektiv hantering och för att ge dig som kund en lägre kostnad och högre kvalitet i våra tjänster. I dessa fall upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal med tredje part men är naturligtvis ansvariga för att biträdet hanterar dina personuppgifter enligt våra och lagliga krav. Personuppgifterna sparas endast så länge denna hantering är nödvändig för oss, eller det annars erfordras enligt lag.

Vad gör vi för att dina uppgifter ska vara säkra hos oss?

Vi har vidtagit branschmässiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, och oönskad ändring eller förstörelse. Vi ställer höga krav på oss själva, och på våra leverantörer. Det innebär att tekniska funktioner och administrativa metoder i säkerhetsarbetet kontinuerligt ska prövas metodiskt och rutinmässigt förbättras i det dagliga arbetet. 

De åtgärder och granskningar som utförs inom ramen för uppdraget omfattas av tystnadsplikt enligt lag och FAR:s regler, vilket innebär att även personuppgifter som behandlas inom ramen för uppdraget och för andra angivna ändamål omfattas av sådan tystnadsplikt. Vårt system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av uppdraget. Dessutom undertecknar alla våra anställda en sekretessförbindelse som en del av anställningsavtalet. Anställda är vidare förpliktade att följa denna personuppgiftspolicy.

Vilka är dina rättigheter?

Registrerade har i vissa fall rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter och rätt att begära begränsning av eller invända mot behandlingen av sina personuppgifter. Registrerade har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet (Datainspektionen) om behandlingen. Vid exempelvis en revision innebär att den information som granskas för ett visst räkenskapsår, baseras på information som den såg ut vid vissa tidpunkter under detta år och under viss tid därefter. Detta innebär att en uppdatering/rättelse av personuppgifter inte blir aktuell efter det att revisionsåtgärden har vidtagits. 

Vidare så omfattas den information och de uppgifter som revisorn tar del av inom ramen för Revisionsuppdraget av lagstadgad tystnadsplikt, vilket innebär att vi normalt sett inte får lämna ut sådan information. Därtill är vi skyldiga att dokumentera utförda revisionsuppdrag och bevara dokumentationen under minst tio år från utgången av det kalenderår då granskningen avslutades, vilket medför att det inte är tillåtet att ändra/radera personuppgifter som ingår i sådan dokumentation dessförinnan. 

Av nämnda skäl är det inte heller möjligt för oss/revisorn att på begäran från en registrerad begränsa eller inskränka eventuell behandling av personuppgifter som sker med anledning av Revisionsuppdraget.

När delar vi med oss av uppgifter om dig?

Vi lämnar endast ut personuppgifter om dig i dessa situationer:

  • Om du samtyckt till detta.
  • Då det behövs inom ramen för ett uppdrag eller annars krävs för att tillvarata dina eller våra rättigheter.
  • Då det krävs för att vi ska efterleva lag eller vid myndighetsbeslut eller lagliga begäran.
  • När vi anlitar externa tjänsteleverantörer för uppdrag åt oss eller vid anlitande av underkonsulter, specialister inom ramen för uppdrag eller andra konsulter på er begäran.

Vilka personuppgifter har vi om dig?

För att vi ska kunna svara på den frågan behöver du kontakta oss för att se vilka tjänster som du använt hos oss. En personuppgift är en uppgift som direkt, eller indirekt, kan knytas till en nu levande person. Det betyder att väldigt många olika typer av uppgifter kan vara en personuppgift. Förutom de mest självklara, som exempelvis namn och adress, kan mer svårtydda uppgifter som ett kundnummer eller användarnamn i kodliknande form också vara en personuppgift.

Vid klagomål om hantering av personuppgifter.

Om du är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Datainspektionen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet för hanteringen av personuppgifter.

Cookies

Cookies är små filer som kan lagras när en besökare kommer till en webbplats. De används för att spara information på besökarens dator, mobiltelefon eller surfplatta för att förbättra användarupplevelsen och för att tillhandahålla vissa tjänster.

Cookies finns på de flesta webbplatserna och används bland annat för att hålla användare inloggade, komma ihåg inställningar som besökarna valt eller vad som lagts till i varukorgen. De kan också användas för att logga in besökare automatiskt när de återvänder till en sida de loggat in på tidigare.

Välkommen!

Hittar du vad du letar efter? Om du har frågor så är du välkommen att ringa oss på 0247-644 40 eller skicka ett mail till info@ahlbergpartners.se.