Hållbarhet

Våra globala mål.

Vi tror på att skapa en hållbar företagskultur som gör att vi uppnår våra mål, men också bibehåller våra goda rutiner och fortsätter att utvecklas på lång sikt. Våra långsiktiga mål är baserade på våra identifierade väsentlighetsområden. Vi befinner oss i en bransch med stora säsongsvariationer arbetsmässigt, vilket påverkat hur vi utformat våra mål.

Vi har analyserat vårt dagsläge inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vi har även analyserat våra målsättningar att maximera den positiva effekten av vårt hållbarhetsarbete, samt de potentiella hot som skulle kunna försvåra vårt arbete. Baserat på dessa analyser, samt på förväntningar och uppmaningar från våra viktigaste intressenter, har vi beslutat att prioritera följande globala mål från Agenda 2030:

3. God hälsa och välbefinnande.

Det är medarbetarna som skapar ÅP. Alla medarbetare erbjuds en individuell utbildningsplan, ÅP:s utbildningsplan inom revision är godkänd av FAR. Vi har även utbildningar och aktiviteter för att skapa samhörighet och stärka gruppkänslan. Alla anställda erbjuds även ett friskvårdsbidrag. För att motverka perioder med högre arbetsbelastning nyttjas flextid, vilket innebär att i lugnare perioder kan återhämtning ske via lediga dagar eller halvdagar, allt efter individens önskemål.

8. Anständiga arbetsvilkor och ekonomisk tillväxt.

Vi verkar för att våra anställda ska ha trygga anställningar genom en över tid upparbetad stabil kundstock som borgar för att anställningarna är tryggade även framgent. Alla medarbetare erbjuds en individuell utbildningsplan, ÅP:s utbildningsplan inom revision är godkänd av FAR. 

Vi skapar ekonomisk tillväxt via att den ekonomiska information och de rapporter som vi arbetar fram går att lita på. Finns det inte ett förtroende för de rapporter och tjänster vi tillhandahåller kan samhällets intressenter inte ta rationella beslut. Genom vår dagliga verksamhet arbetar vi med att öka tillförlitligheten, förenkla för våra kunder och möjliggöra tillväxt.

12. Hållbar konsumption och produktion.

Vi säkerställer att våra inköp av exempelvis kontorsmaterial är miljömärkta och klimatsmarta. Vid resor samåker vi eller nyttjar det mest miljövänliga alternativet. Många av de produkter vi tar fram som ska lämnas in till Bolagsverket eller Skatteverket tas fram digitalt, vilket minskar vårt klimatavtryck. Hållbar konsumtion innebär även tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom.

Genom de rapporter och tjänster vi tillhandahåller kan samhällets intressenter ta rationella beslut. Genom vår dagliga verksamhet arbetar vi med att öka tillförlitligheten, förenkla för våra kunder och möjliggöra tillväxt.

16. Fredliga och inkluderande samhällen.

Vi verkar i en bransch där samarbetet med våra kunder är förtroendebaserat. Våra framtagna policys och riktlinjer ger oss trygghet i hur vi ska agera mot våra klienter och de parter vi på olika sätt kommer i kontakt med. Vi verkar på en lokal marknad där stort lokalt förtroende krävs för att vara en ansedd spelare i den bransch vi verkar inom. För att säkerställa att våra kunder lever upp till de krav som dels lagar och regler ställer, dels att vi ska kunna känna fortsatt förtroende utvärderas samtliga samarbeten löpande, minst årligen. 

Som ett registrerat revisionsbolag står vi under Revisorsinspektionens tillsyn innebärande att det ställs höga krav på våra medarbetares etik och integritet. Dessa krav mäts löpande via kvalitetskontroller utförda av vår branschorganisation FAR både för redovisningskonsulter och revisorer, för revisorerna sker kontrollerna på uppdrag av revisorsinspektionen. Tillsynen inkluderar även vårt arbete kring penningtvätt och dess omfattande regelverk som alla redovisnings- och revisionsbyråer skall följa.

För oss är dessa rutiner och arbetssätt ett levande dokument som uppdateras löpande. Detta sker bland annat via uppdateringar i våra policys samt utbildningar och löpande information till våra anställda. Dessa frågeställningar finns med i vårt arbetssätt inom både redovisning och revision.

Hållbarhet och samhällsnytta.

Gällande social hållbarhet och anti-korruption så är vårt samhälle beroende av att vi alla kan förlita oss på ekonomisk information och rapporter. Finns det inte ett förtroende för de rapporter och tjänster vi tillhandahåller kan samhällets intressenter inte ta rationella beslut. Genom vår dagliga verksamhet arbetar vi med att öka tillförlitligheten, förenkla för våra kunder och tillföra samhällsnytta.

Hållbarhet i sikte.

Vill du läsa mer om Agenda 2030 och de globala målen? Tryck på knappen så får du mer!

Välkommen!

Hittar du vad du letar efter? Om du har frågor så är du välkommen att ringa oss på 0247-644 40 eller skicka ett mail till info@ahlbergpartners.se.